אלו עשרים ושנים אותיות שבהן נתנה כל התורה כולה והן חקוקין בעט שלהבת על כתר נורא של הקדוש ברוך הוא

כל האנימציה של האותיות באדיבות האתר- http://torah.125mb.com

 
אות א'- מפני מה ידו של אל"ף זקוף מצדו ויש לו שתי רגלים כבני אדם?
מפני שכתוב בו אמת!
ואמת יש לו רגלים
ושקר אין לו רגלים
לפיכך כל אותיות של אמת יש להם רגלים
ושל שקר אין להם רגלים שכל אותיות של שקר עומדות על חודן
ומפני מה ידו של אלף זקוף מצדו?
מפני שהוא מעיד בו ומניף בו לפני הקדוש ברוך הוא שהוא אמת לעולם
שנאמר: "ואמת יהוה לעולם" (תהלים קיז ב)
אות ב'- מפני מה פניו של בי"ת כלפי גימ"ל ופניו של גימ"ל כלפי בי"ת?
מפני שבי"ת דומה לבית שדלתיו פתוחין לכל.
ויש לו שני עוקצין, אחת למעלה ואחת מלמטה מאחוריו.
מפני מה עוקצו שבראשו?
כדי להראות בעוקצו של מעלה ולומר: זה של מעלה בראני.
ומה שמו?
והוא מראה להם עוקצו של אחריו (המצביע גם לכיוונו של אל"ף - שהוא אחד)
ואומר להם: ה' אחד ושמו אחד.
אות ג'- דומה לגבר שגומל חסדים שראה את העני על פתח ביתו
ונכנס להוציא לו מתוכו מזון או פרוטות ליתן לעני
ומפני מה רגלו של גימ"ל כלפי דל"ת?
מפני שכל גמילות חסדים אינה אלא לדלים
אות ד'- מפני מה דומה למקל ופניו כלפי הא?
מפני שאדם דל אינו מסתכל אלא לטובתו של העולם הזה שנברא בהא
שנאמר: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" (בראשית ב ד)
אל תהי קורא "בהבראם" אלא: "בה בראם"!
אות ה'- מפני מה נברא העולם הזה בה"א?
מפני שהוא דומה לאכסדרה
והעולם הזה דומה לאכסדרה שכל מי שרוצה לצאת מעולמו פתח פתוח לפניו
ומפני מה יש לה"א שני פתחים אחד גדול ואחד קטן?
מפני שאם בא להרשיע ולצאת יוצא בפתח גדול,
ואם בא לעשות תשובה ולהכנס נכנס נפתח קטן, קשה עליו לעשות תשובה.
אות ו'- מפני מה זקוף ועומד ופניו כלפי זי"ן והוא דומה למטה?
מפני שרמז הקדוש ברוך הוא באותיות שהוא עתיד להכות את הרשעים
במטה של אש בדינה של גיהנם עד שנשמע קול הרשעים קול וי וי מתוך גיהנם
שנאמר: "אוי לרשע רע" (ישעיה ג יא)
אות ז'- מפני מה יש לו שני תגין אחד כלפי וא"ו ואחד כלפי חי"ת?
מפני שכל אדם שמבקש לילך אצל אשה שאינה שלו לבא עליה
עיניו אחד כלפי חטא ועבירה לטעות אחר יצרו
ועינו אחת כלפי בשר ודם שאין בו ממש
שמא יראו אותו בני אדם ויאמרו עליו: וי וי הלך פלוני אצל זונה
ואינו יודע שמי שהוא יושב בסתרי שמים משום פנים בו
שנאמר: "ועין נואף שמרה נשף" (איוב כד, טו)
אות ח'- מפני מה אין לו כתר? (כתר ימיני?!)
מפני שכל מי שדבריו מכוערים וחוטא אין לו שבח בעולם הזה
ולא שם טוב אלא גנאי וחרפה וכלימה ובשת פנים
אות ט'- מפני מה ידו טמון לתוכו וראשו זקוף ויש לו כתר?
מפני שכל מי שהוא עושה:
מעשים טובים
וצדקה
וגמילות חסדים
ונותן צדקה לעניים
צריך שלא יהיה עושה אלא בסתר!
שכל הנותן צדקה בסתר כופה מלאך המות ממנו ומאנשי ביתו שנקרא אף
שנאמר: "מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה" (משלי כא יד)
אות י'- מפני מה הוא קטן מכל האותיות?
מפני שכל מי שהוא מקטין עצמו בעולם הזה ואין בו גסות הרוח
זוכה ונוחל חיי עולם הבא שנברא ביו"ד
שנאמר: "כי ביה יהוה צור עולמים" (ישעיה כו ד)
בה"א נברא העולם הזה
ביו"ד נברא עולם הבא
מפני מה נברא עולם הבא ביו"ד?
מפני שצדיקים בני העולם הבא מועטים
ומפני מה תגו של יו"ד כלפי פניו?
מפני שכל צדיק וצדיק נותנין לו שכר לפי מעשיו, וצדקתו הולכת לפניו
שנאמר: "והלך לפניך צדקך" (ישעיה נח ח)
אות כ'- מפני מה דומה לכיס ופניו כלפי למ"ד?
מפני שכוס וכסא לשון אחד הוא,
וכל כסא מלכות אינו מתוקן אלא למלכים לישב עליהן
אות ל'- מפני מה גבוה מכל האותיות?
מפני שהוא באמצע כ"ב אותיות
ודומה למלך שיושב על כסא הכבוד ומלכות לפניו
כ"ף שאחריו זה כסא הכבוד
ומ"ם שהוא מלפניו זה מלכות
והוא מובחר שבכולם כמלך!
אות מ'- מפני מה ראשו נמוך כלפי קרקע וידו זקוף כלפי מעלה?
מפני שהוא מראה באצבע כלפי מלכו של עולם שהמלכות שלו
שנאמר: "כי ליהוה המלוכה" (תהלים כב כט)
וידו כלפי מטה להורות מה שאמר דוד:
"כי ממך הכל" (דברי הימים א כט)
אות נ'- מפני מה ירכו לאחריו ופניו כלפי מם?
מפני שנראה כמי שהוא נופל ומתחנן לפני המלך להקימו
שנאמר: "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה" (עמוס ה ב)
אות ס'- מפני מה הוא סתום ואינו פתוח?
מפני שהוא ישראל בשעה שעושין רצון הקדוש ברוך הוא
שכינה סביב להן כחומה לארבע רוחותיהם
והם אינן מתחלפים בזרע אחר וזרען אינן מתחלפין בזרע אחר
שנאמר: "כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו" (תהלים קלה ד)
ואומר: "כי חלק יהוה עמו" (דברים לב ט)
אלא כהן לבת כהן
לוי לבת לוי
ישראל לבת ישראל
שנאמר: "ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביבו ולכבוד אהיה בתוכה" (זכריה ב ט)
אות ע'- מפני מה כרוע ורבוץ ואינו זקוף?
מפני שזה הוא עשו הרשע שיצאו ממנו טרסיים מלכות אדום
ועתיד ליפול תחת רגליהם של ישראל
שנאמר: "והיה בית יעקב אש" (עובדיה א יח)
"והיה אדום ירשה" (במדבר כד יח)
אות פ'- מפני מה אחד מהם יושב ואחד מהם עומד?
מפני שהפה אוסר והפה מתיר,
הפה חותם והפה פותח,
ואין בשבעים אומות אומה ולשון שיש להן פתחין בשני עולמים
בעולם הזה ובעולם הבא
בתורה ובמצות,
ובמשנה ובמדרש,
בהלכות ואגדות,
בשמועות ובתוספות,
בתפלה ובתחנונים
אלא ישראל!
שנאמר: "מגיד דבריו ליעקב חקיו" (תהלים קמז יט)
מה כתיב אחריו: "לא עשה כן לכל גוי" (תהלים קמז כ)
אות צ'- מפני מה יש לו שני ראשים?
מפני שזה הוא שתפס שני ראשים
אחד של ישראל
ואחד של אדום
והלך והטעה את הבריות
וכיון שראוהו ישראל כך
עמדו עליו
ותפשוהו
וצלבוהו על הצלב
מה דרשו: "כי יסיתך אחיך בן אמך" (דברים יג ז)
ולא בן אביך
אות ק'- מפני מה הוא גבוה בקומה ויש לו קרן מאחריו?
מפני שכל קרני רשעים שמהלכין בגאות ומתגאים על הצדיקים בעולם הזה
עתיד הקדוש ברוך הוא לגדען מפני כבודן של ישראל שנקראו ראש
שנאמר: "ונתנך יהוה לראש" (דברים כח יג)
ומנין שהוא עתיד לגדען?
שנאמר: "וכל קרני רשעים אגדע" (תהלים עה יא)
ומגדלן לישראל?
שנאמר: "תרוממנה קרנות צדיק" (תהלים עה יא)
דבר אחר: קו"ף זה הקדוש ברוך הוא
שנאמר: "קדוש קדוש קדוש" (ישעיה ו ג)
אות ר'- זהו רשע.
ומפני מה קו"ף מחזיר פניו מרי"ש?
אמר הקדוש ברוך הוא: "אין אני יכול להסתכל בצלם דמות אדם רשע"
ומפני מה רגלו של קו"ף פסוק מגגו וקשור כתר מאחריו?
אמר לו הקדוש ברוך הוא לרשע: אם אתה חוזר בך אני מכניסך למחיצתי ואקשור לך כתר כבוד
שנאמר: "ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה" (יחזקאל יח כז)
אות ש'- מפני מה יש לו שלשה ענפים מלמעלה ואין לו שרש מלמטה?
מפני שהוא ראש אותיות של שקר
ושקר יש לו דבור ואין לו רגלים וסוף אינו מתקיים
ועתיד הקדוש ברוך הוא לסתום פה של דוברי שקרים
שנאמר: "יכרת יהוה כל שפתי חלקות" (תהלים יב ד)
ועוד נאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני
משל למה הדבר הזה דומה?
לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו
אות ת'- מפני מה רגלו שמלפניו שבורה?
מפני שכל המבקש ללמוד תורה צריך שיכפוף את רגליו ויעסוק בה
שנאמר: "והם תכו לרגלך ישא מדברתיך" (דברים לג ג)
אלו תלמידי חכמים שכופפין את רגליהם ונושאין ונותנין בדברי תורה
שאפילו בשעה שממשיל הקדוש ברוך הוא את אומות העולם על ישראל
אותן תלמידי חכמים נצולין משעבוד מלכיות
שכך כתוב בראשו של פסוק:
"אף חבב עמים כל קדשיו בידך" (דברים לג ג)
אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא:
"אפילו בשעה שאתה מחבב את אומות העולם כל קדושיו יהיו בידיך"
(תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א)
 
 
בניית אתרים
 
 
 
 
 
 
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1